Subscribe to RSS - 廣西

您在這裡

廣西

盧黃基

漢語拼音
Lu Huangji
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1939 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

周紅波

漢語拼音
Zhou Hongbo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1992/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級農藝師

梁穎

漢語拼音
Liang Ying
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

覃偉中

漢語拼音
Tan Weizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1996/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

梁麗娜

漢語拼音
Liang LiNa
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1985
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

廖長友

漢語拼音
Liao ZhangYou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1979 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李楚

漢語拼音
Li Chu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1995/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

蒙永山

漢語拼音
Meng Yongshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃海龍

漢語拼音
Huang Hailong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1988/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉慕仁

漢語拼音
Liu Muren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1983
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民盟成員

頁面