Subscribe to RSS - 廣西

您在這裡

廣西

黎雲

漢語拼音
Li Yun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

李建鋒

漢語拼音
Li Jianfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

劉志明

漢語拼音
Liu Zhiming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

韋桂元

漢語拼音
Wei Guiyuan
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

盧黃基

漢語拼音
Lu Huangji
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1939 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

周紅波

漢語拼音
Zhou Hongbo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1992/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級農藝師

梁穎

漢語拼音
Liang Ying
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

覃偉中

漢語拼音
Tan Weizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1996/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

梁麗娜

漢語拼音
Liang LiNa
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1985
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

廖長友

漢語拼音
Liao ZhangYou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1979 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面