Subscribe to RSS - 廣西

您在這裡

廣西

曾艷

漢語拼音
Ceng Yan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1991/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周異決

漢語拼音
Zhou Yijue
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

農生文

漢語拼音
Nong Shengwen
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1965 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃海昆

漢語拼音
Huang Haikun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1965 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
留學新加坡。

韋韜

漢語拼音
Wei Tao
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

廖林

漢語拼音
Liao Lin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黎雲

漢語拼音
Li Yun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

李建鋒

漢語拼音
Li Jianfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

劉志明

漢語拼音
Liu Zhiming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

韋桂元

漢語拼音
Wei Guiyuan
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

頁面