Subscribe to RSS - 紹興

您在這裡

紹興

徐光春

漢語拼音
Xu Guangchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
特別身份:江澤民集團人馬(宣傳系統)