Subscribe to RSS - 龍口

您在這裡

龍口

仲沂

漢語拼音
Zhong Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1927 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1. 1945/2 入伍 2. 小學文化

曲紹文

漢語拼音
Qu Shaowen
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1928 / 11
死亡
2019 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王海萍

漢語拼音
Wang Haiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉作明

漢語拼音
Liu Zuoming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周紹明

漢語拼音
Zhou Shaoming
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1917 / 7
死亡
2016 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/11
出生地
政黨 入黨時間
1938/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

焦揚

漢語拼音
Jiao Yang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
留學新加坡。

張鳴起

漢語拼音
Zhang Mingqi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註