Subscribe to RSS - 益陽

您在這裡

益陽

歐陽澤華

漢語拼音
Ouyang Zehua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1988/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1999/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民革成員。高級經濟師。

易鵬飛

漢語拼音
Yi Pengfei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁海春

漢語拼音
Ding Haichun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1972
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註