Subscribe to RSS - 安平

您在這裡

安平

馬文東

漢語拼音
Ma WenDong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919 / 10
死亡
2017 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1933/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1933/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

佟英

漢語拼音
Tong Ying
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1924 / 8
死亡
2017 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

安建

漢語拼音
An Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註