Subscribe to RSS - 廣饒

您在這裡

廣饒

呂躍廣

漢語拼音
Lv Yueguang
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
工程院院士

張太恆

漢語拼音
Zhang Taiheng
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1931 / 5
死亡
2005 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作
1944/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註