Subscribe to RSS - 陜西

您在這裡

陜西

張振中

漢語拼音
Zhang Zhenzhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

史玉孝

漢語拼音
Shi Yuxiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1933 / 4
死亡
2005 / 2
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1949/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名史瑜孝