Subscribe to RSS - 廣西

您在這裡

廣西

黃海龍

漢語拼音
Huang Hailong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1988/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉慕仁

漢語拼音
Liu Muren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1983
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民盟成員

彭曉春

漢語拼音
Peng Xiaochun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃嘉

漢語拼音
Huang Jia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1921 / 1
死亡
2018 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/04
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

關友飛

漢語拼音
Guan Youfei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1957
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

全桂壽

漢語拼音
Quan Guishou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

韋純束

漢語拼音
Wei Chunshu
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1922 / 3
死亡
2016 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1941/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1941/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註