Subscribe to RSS - 廣西

您在這裡

廣西

黃海龍

漢語拼音
Huang Hailong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1988/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉慕仁

漢語拼音
Liu Muren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1983/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民盟成員

彭曉春

漢語拼音
Peng Xiaochun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃嘉

漢語拼音
Huang Jia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1921 / 1
死亡
2018 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/04
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

肖鶯子

漢語拼音
Xiao Yingzi
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級經濟師。

黃偉京

漢語拼音
Huang Weijing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1981/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級會計師。

關友飛

漢語拼音
Guan Youfei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1957
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

全桂壽

漢語拼音
Quan Guishou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

楊道喜

漢語拼音
Yang Daoxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1954 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1978/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級經濟師。

韋純束

漢語拼音
Wei Chunshu
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1922 / 3
死亡
2016 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1941/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1941/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註