Subscribe to RSS - 山西

您在這裡

山西

許世宏

漢語拼音
Xu Shihong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
武警少將

衛晉

漢語拼音
Wei Jin
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1977/1
出生地
政黨 入黨時間
1978/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2014/4 成都軍區紀委立案偵查 2014/7 移送軍事司法機關

朱玉武

漢語拼音
Zhu Yuwu
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

雷林

漢語拼音
Lei Lin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1979/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
大校

貟自博

漢語拼音
Yun Zibo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/11
共青團
特殊關係 備註

王艷勇

漢語拼音
Wang Yanyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1977/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
參加越戰

徐天亮

漢語拼音
Xu Tianliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1968/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/2
共青團
特殊關係 備註

段天杰

漢語拼音
Duan Tianjie
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

高小燕

漢語拼音
Gao Xiaoyan
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1974
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂黃生

漢語拼音
Lu Huangsheng 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

頁面