Subscribe to RSS - 山西

您在這裡

山西

王少峰

漢語拼音
Wang Shaofeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大檢察官。

趙鳳翔

漢語拼音
Zhao Fengxiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1937 / 9
死亡
2016 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

薛曉峰

漢語拼音
Xue Xiaofeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王峰

漢語拼音
Wang Feng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉金平

漢語拼音
liú jīnpíng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1979/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王崢嶸

漢語拼音
Wang Zhengrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅勇

漢語拼音
Fu Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
傅全有之子。

李躍

漢語拼音
Li Yue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1978/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

唐曉

漢語拼音
Tang Xiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張復明

漢語拼音
Zhang Fuming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1984/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
2015/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
黨派:中國國民黨革命委員會

頁面