Subscribe to RSS - 山西

您在這裡

山西

江平

漢語拼音
Jiang Ping
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1917 / 2
死亡
2017 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作
1946/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李建春

漢語拼音
Li Jianchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1976/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級經濟師

張京澤

漢語拼音
Zhang Jingze
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王東

漢語拼音
Wang Dong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1977/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2016年12月25日,因涉嫌違法犯罪辭去第十二屆全國人大代表職務。

史大剛

漢語拼音
Shi Dagang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

田喜榮

漢語拼音
Tian Xirong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王賦

漢語拼音
Wang Fu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1962 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

羅永綱

漢語拼音
Luo Yonggang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳學東

漢語拼音
Chen Xuedong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

廉毅敏

漢語拼音
Lian Yimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面