Subscribe to RSS - 山西

您在這裡

山西

田喜榮

漢語拼音
Tian Xirong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王賦

漢語拼音
Wang Fu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1962 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

羅永綱

漢語拼音
Luo Yonggang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳學東

漢語拼音
Chen Xuedong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

廉毅敏

漢語拼音
Lian Yimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王少峰

漢語拼音
Wang Shaofeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙鳳翔

漢語拼音
Zhao Fengxiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1937 / 9
死亡
2016 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

薛曉峰

漢語拼音
Xue Xiaofeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王峰

漢語拼音
Wang Feng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉金平

漢語拼音
liú jīnpíng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1979/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面