Subscribe to RSS - 山西

您在這裡

山西

袁德良

漢語拼音
Yuan DeLiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1916 / 9
死亡
2017 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

賀禹

漢語拼音
He Yu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孟振平

漢語拼音
Meng Zhanping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
美國
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級會計師

李元

漢語拼音
Li Yuan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1925 / 8
死亡
2017 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1940/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王繡錦

漢語拼音
Wang XiuJin
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1915 / 6
死亡
2017 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭思遠

漢語拼音
Zheng SiYuan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1914
死亡
2017 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

賀天才

漢語拼音
He TianCai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙維寰

漢語拼音
Zhao WeiHuan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1923 / 1
死亡
2017 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭富芝

漢語拼音
Zheng FuZhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭迎光

漢語拼音
Guo YingGuang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面