Subscribe to RSS - 山西

您在這裡

山西

李思進

漢語拼音
Li Sijin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1988/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
黨派:農工黨成員

王小寧

漢語拼音
Wang Xiaoning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊臨萍

漢語拼音
Yang Linping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.一級高級法官。

張清

漢語拼音
Zhang Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高福

漢語拼音
Gao Fu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1986
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張彥通

漢語拼音
Zhang Yantong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭衛民

漢語拼音
Guo Weimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

雷鳴山

漢語拼音
Lei Mingshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1977/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

武維華

漢語拼音
Wu Weihua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1956 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1974/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三學社成員

白泉民

漢語拼音
Bai Quanmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面