Subscribe to RSS - 山西

您在這裡

山西

郭長江

漢語拼音
Guo ZhangJiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

馮志強

漢語拼音
Feng Zhiqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1962 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1977/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭虎

漢語拼音
Guo Hu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1976/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

雷桂龍

漢語拼音
Lei Guilong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳國慶

漢語拼音
Chen Guoqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/02
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張瑞鵬

漢語拼音
Zhang Ruipeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李思進

漢語拼音
Li SiJin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1988/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
黨派:農工黨成員

王小寧

漢語拼音
Wang Xiaoning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊臨萍

漢語拼音
Yang Linping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.一級高級法官。

張清

漢語拼音
Zhang Qing
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面