Subscribe to RSS - 山西

您在這裡

山西

衡曉帆

漢語拼音
Heng Xiaofan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
筆名:侯馬

王衛東

漢語拼音
Wang Weidong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張曦

漢語拼音
Zhang Xi
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
日本
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.高級會計師。

韓文勝

漢語拼音
Han WenSheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬國偉

漢語拼音
Ma Guowei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/09
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/08
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王成

漢語拼音
Wang Cheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/06
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

裴顯鼎

漢語拼音
Pei Xianding
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大法官

焦浩鵬

漢語拼音
Jiao HaoPeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1984 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2013/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2008/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

閆立志

漢語拼音
Yan LiZhi
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1999/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2002/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

秦亮

漢語拼音
Qin Liang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1981 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2003/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2002/9
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面