Subscribe to RSS - 山西

您在這裡

山西

王成

漢語拼音
Wang Cheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/06
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

裴顯鼎

漢語拼音
Pei XianDing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

焦浩鵬

漢語拼音
Jiao HaoPeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1984 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2013/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2008/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

閆立志

漢語拼音
Yan LiZhi
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1999/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2002/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

秦亮

漢語拼音
Qin Liang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1981 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2003/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2002/9
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

趙靜

漢語拼音
Zhao Jing
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1981 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2003/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2002/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

黃巍

漢語拼音
Huang Wei
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1980 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2004/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2003/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

康振黃

漢語拼音
Kang Zhenhuang
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1920 / 6
死亡
2018 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1951加入民盟 1985加入中共

毛曉剛

漢語拼音
Mao XiaoGang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1980 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
2002/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2007/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1.主任記者。

張挺

漢語拼音
Zhang Ting
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1922 / 9
死亡
2018 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1938
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面