Subscribe to RSS - 蕭縣

您在這裡

蕭縣

張永

漢語拼音
Zhang Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張平

漢語拼音
Zhang Ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註