Subscribe to RSS - 淮陽

您在這裡

淮陽

徐起零

漢語拼音
Xu Qiling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姚中民

漢語拼音
Yao Zhongmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1952
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註