Subscribe to RSS - 興城

您在這裡

興城

王紅

漢語拼音
Wáng Hóng
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2000年4月加入民革。

白文奇

漢語拼音
Bai Wenqi
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
北海艦隊歷史上首位有航空兵背景的主官

周友良

漢語拼音
Zhou Youliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1940 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1960/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註