Subscribe to RSS - 長春

您在這裡

長春

孫智勇

漢語拼音
Sun ZhiYong
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

薛康

漢語拼音
Xue Kang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
北美洲
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1994年12月加入中國民主促進會

趙世洪

漢語拼音
Zhao Shihong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

牟大鵬

漢語拼音
Mou Dapeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

劉潤璞

漢語拼音
Liu Runpu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 5
死亡
2021 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魏鳴一

漢語拼音
Wei Mingyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1924 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周南

漢語拼音
Zhou Nan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1927 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
生於吉林長春

趙實

漢語拼音
Zhao Shi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979
共青團
副局級以上
特殊關係 備註