Subscribe to RSS - 阜陽

您在這裡

阜陽

李穎津

漢語拼音
Li Yingjin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1962 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級會計師

高春翔

漢語拼音
Gao Chunxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1944
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬慶生

漢語拼音
Ma Qingsheng
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1944 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1965/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
留學英國。