Subscribe to RSS - 延安

您在這裡

延安

孟世強

漢語拼音
Meng Shiqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李紀周

漢語拼音
Li Jizhou
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1944
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
百度上有兩個生日:19422944