Subscribe to RSS - 寧波

您在這裡

寧波

朱高峰

漢語拼音
Zhu Gaofeng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1935 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張世堯

漢語拼音
Zhang Shiyao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1932
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1956
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李國華

漢語拼音
Li Guohua
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1937 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1964/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃齊陶

漢語拼音
Huang Qitao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1934
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

桂曉風

漢語拼音
Gui Xiaofeng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1944 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈椿年

漢語拼音
Shen Chunnian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1933 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

杜家毫

漢語拼音
Du Jiahao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
具高級經濟師、政工師頭銜

戴謨安

漢語拼音
Dai Moan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1934 / 1
死亡
2012 / 12
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄒爾康

漢語拼音
Zou Erkang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1953
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張榕明

漢語拼音
Zhang Rongming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民建

頁面