Subscribe to RSS - 平泉

您在這裡

平泉

張紹廉

漢語拼音
Zhang Shaolian
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李樹銘

漢語拼音
Li Shuming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周為民

漢語拼音
Zhou Weimin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1972/12入伍
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張迺更

漢語拼音
Zhang Naigeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註