Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

張效廉

漢語拼音
Zhang Xiaolian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
出生地:吉林蛟河縣橫道林場。

魏鳴一

漢語拼音
Wei Mingyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1924 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

靳玉德

漢語拼音
Jin Yude
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1932 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1947/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
生於吉林長白

張慶偉

漢語拼音
Zhang Qingwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周南

漢語拼音
Zhou Nan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1927 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
生於吉林長春

齊景發

漢語拼音
Qi Jingfa
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1943
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙實

漢語拼音
Zhao Shi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

宋德福

漢語拼音
Song Defu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 2
死亡
2007 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面