Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

姜英宇

漢語拼音
Jiang Yingyu
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1978/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐惠彬

漢語拼音
Xu Huibin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1959 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙世洪

漢語拼音
Zhao Shihong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

杜淵泉

漢語拼音
Du Yuanquan 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

牟大鵬

漢語拼音
Mou Dapeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳耀輝

漢語拼音
Chen Yaohui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

莊嚴

漢語拼音
Zhuang Yan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉潤璞

漢語拼音
Liu Runpu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李龍熙

漢語拼音
Li Longxi
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
民族:朝鮮族

張效廉

漢語拼音
Zhang Xiaolian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
出生地:吉林蛟河縣橫道林場。

頁面