Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

王紹儉

漢語拼音
Wang Shaojian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

安立佳

漢語拼音
An Lijia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1992/11
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015.12當選中國科學院院士

李悅

漢語拼音
Li Yue
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1962 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉忠範

漢語拼音
Liu Zhongfan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
2007
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

董偉

漢語拼音
Dong Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1976/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王爾智

漢語拼音
Wang Erzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2018/8/25因涉嫌嚴重違紀違法被查

支建華

漢語拼音
Zhi Jianhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:九三學社

趙吉光

漢語拼音
Zhao Jiguang
性別 年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

薛康

漢語拼音
Xue Kang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
北美洲
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃光學

漢語拼音
Huang GuangXue
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1927 / 12
死亡
2017 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1945/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.朝鮮族。

頁面