Subscribe to RSS - 吉林

您在這裡

吉林

孫智勇

漢語拼音
Sun ZhiYong
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

覃偉中

漢語拼音
Tan Weizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1996/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

彭永林

漢語拼音
Peng Yonglin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉暘

漢語拼音
Liu Yang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊偉民

漢語拼音
Yang Weimin
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1956 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曹宇光

漢語拼音
Cao Yuguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙曉君

漢語拼音
Zhao Xiaojun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

賀東平

漢語拼音
He Dongping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王紹儉

漢語拼音
Wang Shaojian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

安立佳

漢語拼音
An Lijia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1992/11
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015.12當選中國科學院院士

頁面