Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

馮志禮

漢語拼音
Feng Zhili
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

陳興超

漢語拼音
Chen Xingchao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985 /7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮梯雲

漢語拼音
Feng Tiyun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1925
死亡
2016 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1942
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1951
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國民主建國會中央委員會原常務副主席

翁鐵慧

漢語拼音
Weng Tiehui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳浙閩

漢語拼音
Chen zhemin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1977/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高興夫

漢語拼音
Gao xing fu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1988
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王海

漢語拼音
Wang hai
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱國賢

漢語拼音
Zhu Guoxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1986/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級記者

方守恩

漢語拼音
Fang Shou En
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王大忠

漢語拼音
Wang Dazhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
多次榮立三等功,2001年被評為海軍優秀共產黨員

頁面