Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

周江勇

漢語拼音
Zhou JiangYong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1967 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳海英

漢語拼音
Wu HaiYing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫毅彪

漢語拼音
Sun YiBiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1975
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳青

漢語拼音
Chen Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姚文廣

漢語拼音
Yao WenGuang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1991/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

施小琳

漢語拼音
Shi XiaoLin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993年6月
共青團
正副處級
特殊關係 備註

孫景淼

漢語拼音
Sun JingMiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

張雪樵

漢語拼音
Zhang XueQiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2004年6月加入中國國民黨革命委員會

裘援平

漢語拼音
Qiu YuanPing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

施克輝

漢語拼音
Shi KeHui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面