Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

胡繩

漢語拼音
Hu Sheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1918
死亡
2000 / 11
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1935/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

錢學森

漢語拼音
Qian Xuesen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1911 / 11
死亡
2009 / 10
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1955/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1958/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張雲川

漢語拼音
Zhang Yunchuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

路甬祥

漢語拼音
Lu Yongxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1942 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

錢正英

漢語拼音
Qian Zhengying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1923 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1941/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1941/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳慕華

漢語拼音
Chen Muhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1921 / 6
死亡
2011 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧展工

漢語拼音
Lu Zhangong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曾培炎

漢語拼音
Zeng Peiyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1938 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1962/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
研究員級高級工程師。

黃菊

漢語拼音
Huang Ju
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 9
死亡
2007 / 6
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1963/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

俞正聲

漢語拼音
Yu Zhengsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1963/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面