Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

盧展工

漢語拼音
Lu Zhangong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曾培炎

漢語拼音
Zeng Peiyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1938 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1962/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃菊

漢語拼音
Huang Ju
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 9
死亡
2007 / 6
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1963/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

俞正聲

漢語拼音
Yu Zhengsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1963/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

尉健行

漢語拼音
Wei Jianxing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1931 / 1
死亡
2015 / 8
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1949/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年8月7日上午8時,尉健行同志在北京逝世,享年85歲。

喬石

漢語拼音
Qiao Shi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1924 / 12
死亡
2015 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1940/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1940/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
生於上海市

頁面