Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

韓啟德

漢語拼音
Han Qide
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1945 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1968/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1995
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三、中國科學院院士。

殷一璀

漢語拼音
Yin Yicui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1955 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副教授;江澤民集團人馬(上海幫)

吳昌元

漢語拼音
Wu Changyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1946 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1969/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉雲耕

漢語拼音
Liu Yungeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/3
共青團
正副處級
特殊關係 備註
副研究員

章猛進

漢語拼音
Zhang Mengjin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1946 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃奇帆

漢語拼音
Huang Qifan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王仲偉

漢語拼音
Wang Zhongwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
副教授

呂祖善

漢語拼音
Lu Zushan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周國富

漢語拼音
Zhou Guofu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張曦

漢語拼音
Zhang Xi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面