Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

蘇步青

漢語拼音
Su Buqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1902
死亡
2003 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫曉村

漢語拼音
Sun Xiaocun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1906
死亡
1991 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐青

漢語拼音
Xu Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1926 / 7
死亡
2019 / 5
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1948
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔣正華

漢語拼音
Jiang Zhenghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1937 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1958/1
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1992
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國農工民主黨

韓啟德

漢語拼音
Han Qide
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1945 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三學社成員、中國科學院院士。

殷一璀

漢語拼音
Yin Yicui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1955 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
從政前職業:大學教師(歷史系副教授) 特別身份:江澤民集團人馬(上海幫)

吳昌元

漢語拼音
Wu Changyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1946 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1969/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉雲耕

漢語拼音
Liu Yungeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/3
共青團
正副處級
特殊關係 備註
副研究員

章猛進

漢語拼音
Zhang Mengjin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1946 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃奇帆

漢語拼音
Huang Qifan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
工商管理碩士

頁面