Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

陳法文

漢語拼音
Chen Fawen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1930 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張榕明

漢語拼音
Zhang Rongming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民建

金炳華

漢語拼音
Jin Binghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1962/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡延照

漢語拼音
Hu Yanzhao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1951 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級統計師

何東君

漢語拼音
He Dongjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級記者

朱小丹

漢語拼音
Zhu Xiaodan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

金立群

漢語拼音
Jin Liqun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1949 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/10
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

邵寧

漢語拼音
Shao Ning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈躍躍

漢語拼音
Shen Yueyue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1977/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/9
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳進玉

漢語拼音
Chen Jinyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面