Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

舒歌群

漢語拼音
Shu Gequn
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃震

漢語拼音
Huang Zhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
日本
出生
1960 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
2000/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民進成員。 2.中國工程院院士

莫負春

漢語拼音
Mo Fuchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

凌雲

漢語拼音
Ling Yun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1917 / 6
死亡
2018 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/04
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

方江山

漢語拼音
Fang Jiangshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫旦平

漢語拼音
Sun DanPing
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳鵬飛

漢語拼音
Wu Pengfei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/07
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葉寒冰

漢語拼音
Ye HanBing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

顧雪飛

漢語拼音
Gu XueFei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

方惠萍

漢語拼音
Fang Huiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1976/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面