Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

張啟楣

漢語拼音
Zhang Qimei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 12
死亡
2020 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄒爾康

漢語拼音
Zou Erkang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1953
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

庄曉天

漢語拼音
Zhuang Xiaotian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1932
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1956
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

顧傳訓

漢語拼音
Gu Chuanxun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1935 / 3
死亡
2010 / 12
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1953/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳法文

漢語拼音
Chen Fawen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1930 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張榕明

漢語拼音
Zhang Rongming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民建

金炳華

漢語拼音
Jin Binghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1962/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡延照

漢語拼音
Hu Yanzhao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1951 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級統計師

何東君

漢語拼音
He Dongjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級記者

朱小丹

漢語拼音
Zhu Xiaodan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面