Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

邢賁思

漢語拼音
Xing Bisi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1930 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

龔心瀚

漢語拼音
Gong Xinhan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳秉權

漢語拼音
Chen Bingquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1932
死亡
2004 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

杜家毫

漢語拼音
Du Jiahao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
具高級經濟師、政工師頭銜

嚴濟慈

漢語拼音
Yan Jici
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1901 / 1
死亡
1996 / 11
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王輝忠

漢語拼音
Wang Huizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

沙里

漢語拼音
Shali
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1924
死亡
2020 / 4
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1947/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名王恩曾

陳益群

漢語拼音
Chen Yiqun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1934 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1974/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1956年7月加入中國民主促進會

金德水

漢語拼音
Jin Deshui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1970/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈濱義

漢語拼音
Shen Binyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1964/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面