Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

王輝忠

漢語拼音
Wang Huizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
中央黨校函授學院經濟管理專業(本科)畢業

陳益群

漢語拼音
Chen Yiqun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1934 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1974/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1956年7月加入中國民主促進會

金德水

漢語拼音
Jin Deshui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1970/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈濱義

漢語拼音
Shen Binyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1964/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

茅臨生

漢語拼音
Mao Linsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/2
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

駱惠寧

漢語拼音
Luo Huining
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

安子介

漢語拼音
An Zijie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1912 / 6
死亡
2000 / 6
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無黨派

汪家鏐

漢語拼音
Wang Jialiu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1929 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔡竹林

漢語拼音
Cai Zhulin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1937
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
(待補齊)

吳承志

漢語拼音
Wu Chengzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1938 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面