Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

金矛

漢語拼音
Jin Mao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1942 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係
高幹子弟
備註
原中央統戰部顧問 金城 之子

樓志豪

漢語拼音
Lou Zhihao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王在希

漢語拼音
Wang Zaixi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1945
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李君如

漢語拼音
Li Junru
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
出生於上海

邢賁思

漢語拼音
Xing Bisi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1930 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

龔心瀚

漢語拼音
Gong Xinhan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳秉權

漢語拼音
Chen Bingquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1932
死亡
2004 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

杜家毫

漢語拼音
Du Jiahao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
具高級經濟師、政工師頭銜

嚴濟慈

漢語拼音
Yan Jici
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1901 / 1
死亡
1996 / 11
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王輝忠

漢語拼音
Wang Huizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面