Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

壽嘉華

漢語拼音
Shou Jiahua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1965/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張國寶

漢語拼音
Zhang Guobao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 11
死亡
2019 / 10
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1967
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級工程師

沈紅光

漢語拼音
Shen Hongguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈椿年

漢語拼音
Shen Chunnian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1933 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

懷國模

漢語拼音
Huai Guomo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1932
死亡
2020 / 6
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1952
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

金矛

漢語拼音
Jin Mao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1942 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係
高幹子弟
備註
原中央統戰部顧問 金城 之子

樓志豪

漢語拼音
Lou Zhihao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

王在希

漢語拼音
Wang Zaixi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1945
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李君如

漢語拼音
Li Junru
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
出生於上海

邢賁思

漢語拼音
Xing Bisi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1930 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面