Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

沈永權

漢語拼音
Shen Yongquan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1931 / 11
死亡
2018 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/05
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1951/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭力

漢語拼音
Zheng Li
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

錢學明

漢語拼音
Qian Xueming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/2
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民建成員

馬旭明

漢語拼音
Ma Xuming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉獻祥

漢語拼音
Liu XianXiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.農工黨黨員。

陳偉俊

漢語拼音
Chen Weijun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬光明

漢語拼音
Ma GuangMing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1960 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周國輝

漢語拼音
Zhou GuoHui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳鐵雄

漢語拼音
Chen TieXiong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李衛寧

漢語拼音
Li WeiNing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面