Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

周成方

漢語拼音
Zhou Chengfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/04
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/07
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王慧琳

漢語拼音
Wang HuiLin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1977 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

周蘇紅

漢語拼音
Zhou SuHong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1979 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

吳敏霞

漢語拼音
Wu MinXia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1985 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

賀定一

漢語拼音
He Dingyi
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1951
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

邱達昌

漢語拼音
Qiu DaChang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1954 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

潘其昌

漢語拼音
Pan Qichang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1932 / 9
死亡
2018 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1950/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳國民

漢語拼音
Chen Guomin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王勝明

漢語拼音
Wang ShengMing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
日本
出生
1956 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李維英

漢語拼音
Li Weiying
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1921 / 12
死亡
2018 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1939/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1942/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面