Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

吳敏霞

漢語拼音
Wu MinXia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1985 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

賀定一

漢語拼音
He Dingyi
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1951
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

邱達昌

漢語拼音
Qiu DaChang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1954 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

潘其昌

漢語拼音
Pan Qichang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1932 / 9
死亡
2018 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1950/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳國民

漢語拼音
Chen GuoMin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王勝明

漢語拼音
Wang ShengMing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
日本
出生
1956 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李維英

漢語拼音
Li Weiying
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1921 / 12
死亡
2018 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1939/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1942/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈永權

漢語拼音
Shen Yongquan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1931 / 11
死亡
2018 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/05
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1951/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭力

漢語拼音
Zheng Li
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

錢學明

漢語拼音
Qian Xueming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面