Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

戴建平

漢語拼音
Dai Jianping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1979/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
正副處級
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

鮑秀英

漢語拼音
Bao Xiuying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

張曉強

漢語拼音
Zhang Xiaoqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
出生
1975 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/6
共青團
正副處級
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

吳剛

漢語拼音
Wu Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

孫曉華

漢語拼音
Sun Xiao hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/3
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民盟

朱忠明

漢語拼音
Zhu Zhongming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1993/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

章曦

漢語拼音
Zhang Xi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1971 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1996/03
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳奕君

漢語拼音
Chen Yijun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/04
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

周艷

漢語拼音
Zhou Yan
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1972 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

海飛

漢語拼音
Hai Fei
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面