Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

陳學釧

漢語拼音
Chen XueChuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

裘東耀

漢語拼音
Qiu DongYao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

包東

漢語拼音
Bao Dong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱奕龍

漢語拼音
Zhu YiLong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1986/7
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

錢穎一

漢語拼音
Qian YingYi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1956 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

南存輝

漢語拼音
Nan CunHui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

任少波

漢語拼音
Ren ShaoBo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1984/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/05
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李書福

漢語拼音
Li ShuFu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

潘建偉

漢語拼音
Pan JianWei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1970 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2005年8月加入九三學社。

孔安民

漢語拼音
Kong Anmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1918 / 2
死亡
2019 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面