Subscribe to RSS - 上海市

您在這裡

上海市

吳敏霞

漢語拼音
Wu MinXia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1985 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

劉小河

漢語拼音
Liu XiaoHe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭衛民

漢語拼音
Guo Weimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉仲侯

漢語拼音
Liu Zhonghou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1924 / 2
死亡
2015 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1942/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

榮廣宏

漢語拼音
Rong Guanghong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1915 / 9
死亡
2014 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1954/11
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1956/7
共青團
特殊關係 備註
中國民主建國會

徐彬

漢語拼音
Xu Bin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王基銘

漢語拼音
Wang Jiming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1942 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
出生地:上海市

汪建熙

漢語拼音
Wang Jianxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
出生地:上海。 會計師

張啟華

漢語拼音
Zhang Qihua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐寅生

漢語拼音
Xu Yinsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1938
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面