Subscribe to RSS - 上海市

您在這裡

上海市

吳敏霞

漢語拼音
Wu MinXia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1985 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

劉小河

漢語拼音
Liu Xiaohe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭衛民

漢語拼音
Guo Weimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉仲侯

漢語拼音
Liu Zhonghou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1924 / 2
死亡
2015 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1942/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

榮廣宏

漢語拼音
Rong Guanghong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1915 / 9
死亡
2014 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1954/11
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1956/7
共青團
特殊關係 備註
中國民主建國會

徐彬

漢語拼音
Xu Bin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王基銘

漢語拼音
Wang Jiming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1942 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1964/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
出生地:上海市

汪建熙

漢語拼音
Wang Jianxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
出生地:上海。 會計師

李英杰

漢語拼音
Li Yingjie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 3
死亡
2014 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2014年9月15日在瀋陽逝世。

張啟華

漢語拼音
Zhang Qihua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面