Subscribe to RSS - 海城

您在這裡

海城

陳紅海

漢語拼音
Chen Honghai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1971/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
少將陳紹昆(原39軍政委)兒子

張永義

漢語拼音
Zhang Yongyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1966/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2013年7月退休

陳政高

漢語拼音
Chen Zhenggao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/2
共青團
正副處級
特殊關係 備註