Subscribe to RSS - 浙江

您在這裡

浙江

孫曉華

漢語拼音
Sun Xiao hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1976 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/3
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民盟

朱忠明

漢語拼音
Zhu Zhongming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1993/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

章曦

漢語拼音
Zhang Xi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1971 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1996/03
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳奕君

漢語拼音
Chen Yijun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周艷

漢語拼音
Zhou Yan
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1972 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

海飛

漢語拼音
Hai Fei
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

繆建民

漢語拼音
Miu Jianmin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周育先

漢語拼音
Zhou YuXian
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陶雄強

漢語拼音
Tao XiongQiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

程道然

漢語拼音
Cheng DaoRan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1977/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面