Subscribe to RSS - 開縣

您在這裡

開縣

廖建宇

漢語拼音
Liao Jianyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙勇

漢語拼音
Zhao Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/4
共青團
特殊關係 備註

劉伯承

漢語拼音
Liu Baicheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1892 / 12
死亡
1986 / 10
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1926/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"原名劉名昭 元帥軍銜"

王雨青

漢語拼音
Wang Yuqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1917
死亡
1988 / 2
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無銜將軍

何事忠

漢語拼音
He Shizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1952 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張翔

漢語拼音
Zhang Xiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉家義

漢語拼音
Liu Jiayi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1974
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.高級審計師。