Subscribe to RSS - 澄城

您在這裡

澄城

鄭鋼淼

漢語拼音
Zheng Gangmiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/07
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜鋒

漢語拼音
Jiang Feng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級會計師

韓忠學

漢語拼音
Han Zhongxue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1945 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
專業頭銜:研究員高級工程師。

鄭欣淼

漢語拼音
Zheng Xinmiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭拓彬

漢語拼音
Zheng Tuobin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1924 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註