Subscribe to RSS - 泰興

您在這裡

泰興

葉向東

漢語拼音
Ye Xiangdong
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1986/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

譚躍

漢語拼音
Tan Yue
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周繼業

漢語拼音
Zhou Jiye
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

刁國新

漢語拼音
Diao Guoxin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張曉明

漢語拼音
Zhang Xiaoming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註