Subscribe to RSS - 內蒙古

您在這裡

內蒙古

常培忠

漢語拼音
Chang Peizhong
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

張恩惠

漢語拼音
Zhang Enhui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王銳

漢語拼音
Wang Rui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳偉

漢語拼音
Chen Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魏軍

漢語拼音
Wei Jun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

常海

漢語拼音
Chang Hai
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1974/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李榮禧

漢語拼音
Li Rongxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民建成員

胡毅峰

漢語拼音
Hu Yifeng
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1971/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大法官。

高玉葆

漢語拼音
Gao Yubao 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李曉波

漢語拼音
Li Xiaobo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面