Subscribe to RSS - 四川

您在這裡

四川

賀靖

漢語拼音
He Jing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1986 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

鄧洪波

漢語拼音
Deng Hongbo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1965 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉澄清

漢語拼音
Liu Chengqing
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919 / 8
死亡
2018 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
經歷長征

王亞藺

漢語拼音
Wang Yalin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

祝春秀

漢語拼音
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

侯曉春

漢語拼音
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳洪芹

漢語拼音
wu hong qin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉正東

漢語拼音
Liu Zhengdong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔡志君

漢語拼音
Cai Zhijun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1969
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙振銑

漢語拼音
Zhao Zhenxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
日本
出生
1956 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1986年12月加入民盟

頁面