Subscribe to RSS - 聊城

您在這裡

聊城

王珂

漢語拼音
Wang Ke
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1981 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2008/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

許世宏

漢語拼音
Xu shi hong
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫華璞

漢語拼音
Sun Huapu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉萬龍

漢語拼音
Liu Wanlong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2012/12晉升少將軍銜

許士平

漢語拼音
Xu Shiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/4
共青團
特殊關係 備註

劉雷

漢語拼音
Liu Lei 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2004/7晉升少將軍銜2014/7晉升中將軍銜2017/7晉升上將軍銜

刁金祥

漢語拼音
Diao Jinxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1935 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1956/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1958/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註