Subscribe to RSS - 營口

您在這裡

營口

劉爽

漢語拼音
Liu Shuang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/09
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/09
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

敬大力

漢語拼音
Jing Dali 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

唐復平

漢語拼音
Tang Fuping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盛斌

漢語拼音
Sheng Bin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
俄國
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李荒

漢語拼音
Li Huang 
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1916 / 5
死亡
2014 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1936/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936/5
共青團
特殊關係 備註

劉錚

漢語拼音
Liu zheng
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2014年11月涉嫌違法犯罪,軍事檢察機關對其立案偵查

韓進

漢語拼音
Han Jin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉盛田

漢語拼音
Liu Shengtian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1927 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/1
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1949/9
共青團
特殊關係 備註
"後被開除黨籍。 "

李萬才

漢語拼音
Li Wancai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1955 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王楓

漢語拼音
Wang Feng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
東歐
出生
1931 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面